ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Pirun  Luengrojjanakul
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master’s Degree in Orthodontics , Chiang-mai University

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Orthodontist

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Kanokwan  Subrungroj
Orthodontist

-Doctor of Dental Surgery (1st honor) , Mahidol University
-Orthodontic Residency, Mahidol university
-Thai Board of orthodontics

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Suchada Limsiriwong
– Doctor of Dental Surgery, Rangsit University

– Orthodontic Residency, Chiang Mai University
– Doctor of Philosophy in Orthodontic, Chiang Mai University

ทพญ ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Tipanan yanisarapan
-Doctor of Dental Surgery, Thammasat University

-Higher graduate diploma program in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Aksarin Wasumetharatsamee
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Orthodontic Residency, Mahidol university
– Thai Board of orthodontics

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr.Vorraprapa  Manomaiwong
Prosthodontist
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University
– Graduate Diploma in Clinic Dentistry (Grad.Dip) (Prosthodontist Program) : Srinakharinwirot University

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University

– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). มหาวิทยาลัย Hebrew University, อิสราเอล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong
– Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university

– Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel
– Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel
– Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Tiranun  Wongsawangtham 
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Naresuan University  (First Class Honor)

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Nilobol Wongsaita
General dentist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Wipawee  Puyprasert
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chiang-mai University

ทพญ.อุสา สัจจปาละ :  ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala
-Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

-Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Nattawat Supachawarote
Orthodontist
– Doctor of dental surgery (DDS), Chulalingkorn university
– Certificate in Residency Training Program of Orthodontics, Chiang Mai University
– Certified Thai Board of Orthodontics

ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
ศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศณียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Anupong Suraseraneewong,
DDS, Dip. Thai Board : Oral and maxillofacial surgeon
– Doctor of dental surgery (DDS), Srinakarinwirot university
– Certificate in oral and maxillofacial surgery, prince of songkla university
– Diplomate, Thai board of oral and maxillofacial surgery