ทีมทันตแพทย์

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Pirun  Luengrojjanakul
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master’s Degree in Orthodontics , Chiang-mai University

3-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

14-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Kanokwan  Subrungroj
Orthodontist
-Doctor of Dental Surgery (1st honor) , Mahidol University
-Orthodontic Residency, Mahidol university
-Thai Board of orthodontics

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Suchada Limsiriwong
– Doctor of Dental Surgery, Rangsit University
– Orthodontic Residency, Chiang Mai University
– Doctor of Philosophy in Orthodontic, Chiang Mai University

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

ทพญ ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Tipanan yanisarapan
-Doctor of Dental Surgery, Thammasat University
-Higher graduate diploma program in Orthodontics, Chulalongkorn University

15-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี 
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Aksarin Wasumetharatsamee
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
– Orthodontic Residency, Mahidol university
– Thai Board of orthodontics

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr.Vorraprapa  Manomaiwong
Prosthodontist
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University
– Graduate Diploma in Clinic Dentistry (Grad.Dip) (Prosthodontist Program) : Srinakharinwirot University

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

13-%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). มหาวิทยาลัย Hebrew University, อิสราเอล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong
– Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university
– Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel
– Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel
– Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3

ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Tiranun  Wongsawangtham 
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Naresuan University  (First Class Honor)

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a5-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b2

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Nilobol Wongsaita
General dentist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Wipawee  Puyprasert
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chiang-mai University

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b0

ทพญ.อุสา สัจจปาละ :  ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala
-Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
-Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

ทพ.อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr. Atit Khanutwong
General dentistry

– Doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%81

ทพญ. สุดารัตน์ วงศ์ภัทรกุล
ทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr. Sudarat Wongphattarakul
General dentistry

– Second class honors, doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Nattawat Supachawarote
Orthodontist
– Doctor of dental surgery (DDS), Chulalingkorn university
– Certificate in Residency Training Program of Orthodontics, Chiang Mai University
– Certified Thai Board of Orthodontics

skytrain-dentist-male

ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
ศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศณียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Anupong Suraseraneewong,
DDS, Dip. Thai Board : Oral and maxillofacial surgeon
– Doctor of dental surgery (DDS), Srinakarinwirot university
– Certificate in oral and maxillofacial surgery, prince of songkla university
– Diplomate, Thai board of oral and maxillofacial surgery